Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO GLOBAL TRAVEL SERVICES POLAND S.A.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam Państwa danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego dotyczącymi danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Globe Travel Services Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524833, posiadająca numer REGON: 147440742, NIP: 5213679544, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł pokrytym w całości.
 2. Administrator danych jest podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa.
 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby wskazany w pkt 1 powyżej lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres rodo@gts-poland.pl .
 4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mowa się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@gts-poland.pl .
 5. Przez cały okres ich przetwarzania Państwa dane osobowe są przetwarzane w zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 6. Administrator prowadzi Serwis Internetowy Globe Travel Services Poland S.A. znajdujący się na stronie internetowej gts-poland.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”). Kiedy odwiedzacie Państwo Serwis Internetowy gromadzone są: a) dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Państwo m. in. poprzez ich wprowadzenie w formularzu kontaktowym, ich wysłanie na adres e-mail podany na stronie serwisu, podane w rozmowie telefonicznej, czy też pozostawione w mediach społecznościowych, b) dane pozyskiwane i rejestrowane w sposób automatyczny za pośrednictwem plików “cookies” [patrz polityka cookies].
 7. Za każdym razem cel oraz zakres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora wynika z zawartej umowy, Państwa zgody lub z przepisów prawa oraz jest doprecyzowywany w wyniku podejmowanych przez państwa działań.
II. FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Serwis Internetowy przetwarza następujące kategorie danych osobowych podane w formularzu kontaktowym:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. adres IP,
 5. treść wiadomości,
 6. inne dane przekazane przez użytkownika.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji zapytania. Niepodanie danych osobowych będzie uniemożliwiało skonstatowanie się konsultanta, wysłanie Państwu oferty, realizację zgłoszenia czy też wysłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
 1. świadczenia usług, w tym także usługi świadczonej drogą elektroniczną, w zakresie umożliwienia dokonania rezerwacji i zakupu usług turystycznych świadczących przez każdoczesnego wykonawcę tych usług tj. przewoźnika lotniczego;
 2. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dotyczą”,
 3. obsługa formularza kontaktowego;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – „prawnie uzasadniony interes” oraz Państwa zgoda na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
 5. podejmowanie działań marketingowych (marketing bezpośredni) (np. ponowny kontakt telefoniczny celem przygotowania i przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty, marketing produktów i usług własnych Administratora);
 6. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”. Przy czym Administrator informuje, że takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednakże podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Państwa,
 7. przesyłanie informacji marketingowych; Subskrypcja Newsletter – w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu;
 8. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy” oraz Państwa dodatkowa zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Przy zachowaniu wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych, odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
 1. pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.
 2. agenci, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy agencyjnej – przy czym nie dotyczy to danych osobowych klientów potencjalnych, których przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tych danych Administrator nie udostępnia agentom. Poprzez umowę współadministrowania współpracujący agenci zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych zobowiązując się do spełnienia szeregu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.
 3. podmioty zewnętrzne świadczące usługi, którymi są Państwo zainteresowani, a z którymi Administrator współpracuje (np. przewoźnicy lotniczy, biura turystyczne) – przy czym Administrator przekazuje tym podmiotom Państwa dane kontaktowe wyłącznie na Państwa wyraźną prośbę.
 4. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. dostawcy usług IT, usług technicznych, podmioty świadczące usługi doradcze w tym księgowe i prawne.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności niezbędny do obsługi kontaktu informacyjnego, do podjęcia działań zmierzających do realizacji Państwa zapytań, przygotowania i przedstawienia oferty, a w przypadku przesyłania informacji handlowych – do momentu odwołania zgody.
 1. Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednakże, ze transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i jest zabezpieczony stosowanymi umowami z odbiorcami, którzy spełniają warunki określone w RODO. Administrator może także przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, a także w zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo wglądu do treści swoich danych,
 2. prawo ich poprawiania,
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres rodo@gts-poland.pl.

III. KONTAKT MAILOWY

 1. Serwis Internetowy przetwarza następujące kategorie danych osobowych podane w wiadomości mailowej:
 1. adres e-mail,
 2. adres IP,
 3. treść wiadomości,
 4. inne dane przekazane przez użytkownika.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji zapytania. Niepodanie danych osobowych będzie uniemożliwiało skontaktowanie się konsultanta, wysłanie Państwu oferty, realizację zgłoszenia czy też wysłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
 1. świadczenia usług, w tym także usługi świadczonej drogą elektroniczną, w zakresie umożliwienia dokonania rezerwacji i zakupu usług turystycznych świadczących przez każdoczesnego wykonawcę tych usług tj. przewoźnika lotniczego
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dotyczą”,
 3. obsługa maila kontaktowego
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – „prawnie uzasadniony interes” oraz Państwa zgoda na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
 5. podejmowanie działań marketingowych (marketing bezpośredni) (np. ponowny kontakt mailowy celem przygotowania i przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty, marketing produktów i usług własnych Administratora)
 6. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”. Przy czym Administrator informuje, że takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednakże podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Państwa,
 7. przesyłanie informacji marketingowych; subskrypcja Newsletter – w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu.
 8. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy” oraz Państwa dodatkowa zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Przy zachowaniu wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych, odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
 1. pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy,
 2. agenci, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy agencyjnej – przy czym nie dotyczy to danych osobowych klientów potencjalnych, których przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tych danych Administrator nie udostępnia agentom; poprzez umowę współadministrowania współpracujący agenci zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych zobowiązując się do spełnienia szeregu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych,
 3. podmioty zewnętrzne świadczące usługi, którymi są Państwo zainteresowani, a z którymi Administrator współpracuje (np. przewoźnicy lotniczy, biura turystyczne) – przy czym Administrator przekazuje tym podmiotom Państwa dane kontaktowe wyłącznie na Państwa wyraźną prośbę.
 4. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. dostawcy usług IT, usług technicznych, podmioty świadczące usługi doradcze w tym księgowe i prawne.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności niezbędny do obsługi kontaktu informacyjnego, do podjęcia działań zmierzających do realizacji Państwa zapytań, przygotowania i przedstawienia oferty, a w przypadku przesyłania informacji handlowych – do momentu odwołania zgody.
 1. Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednakże, ze transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i jest zabezpieczony stosowanymi umowami z odbiorcami, którzy spełniają warunki określone w RODO. Administrator może także przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, a także w zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo wglądu do treści swoich danych,
 2. prawo ich poprawiania,
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres rodo@gts-poland.pl.

IV. REZERWACJA TELEFONICZNA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu obsługi zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem usługi telefonicznej Rezerwacja telefoniczna, której numer został udostępniony na stronie Serwisu Internetowego, tym w celu:
 1. udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez Państwa w trakcie rozmów telefonicznych
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –„prawnie uzasadniony interes”; jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej udzielicie Państwo informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych np. dotyczących stanu zdrowia, uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie tych danych,
 3. umożliwienie dokonania rezerwacji oraz zakupu usługi turystycznej przewozu lotniczego świadczonej każdoczesnego wykonawcę takich usług tj. przewoźnika lotniczego;
 4. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby”,
 5. gromadzenie oraz wykorzystywanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów telefonicznych w celu zweryfikowania poprawności realizowanych usług;
 6. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”,
 7. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. księgowych) jak również udzielania odpowiedzi na reklamacje;
 8. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – „obowiązek prawny”,
 9. poprawy jakości świadczonych usług, w tym także badania satysfakcji klienta;
 10. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”,
 11. ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 12. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”.
 1. Nagrania rozmów telefonicznych będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty nagrania z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nagranie będzie stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, że nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przesłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania rozmów, które zawierają dane osobowe, niszczy się.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 1 powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:
 1. czas niezbędny do realizacji usługi, w tym do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie,
 2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 3. czas do momentu wycofania zgody,
 4. czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 1. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych w trakcie rozmów telefonicznych danych osobowych oraz za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa. Może, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa tych danych, przekazywać Państwa dane osobowe, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, także innym podmiotom, w tym:
 1. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych, usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze (np. księgowe i prawne),
 2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednakże, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i jest zabezpieczony stosowanymi umowami z odbiorcami, którzy spełniają warunki określone w RODO. Administrator może także przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, a także w zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo wglądu do treści swoich danych,
 2. prawo ich poprawiania,
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres rodo@gts-poland.pl .

V. FANPAGE NA FACEBOOK

 1. Globe Travel Services Poland S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem Państwa danych osobowych w przypadku korzystania przez Państwa z produktów i usług oferowanych przez Meta Platform Ireland Limited (do 4 stycznia 2022 r. Facebook Ireland Limited) i odwiedzania przez Państwa Fanpage’a Administratora pod adresemhttps://www.facebook.com/GTSPolandSA
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, gdy korzystając z produktów i usług firmy Meta Platform Ireland Limited odwiedzają Państwo Fanpage’a Administratora, a dane te są przetwarzane:
 1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania marki własnej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”,
 2. w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez Messengera lub inne komunikatory i usługi oferowane przez Meta Platform Ireland Limited;
 3. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”; jeżeli przekażecie Państwo informacje należące do szczególnej kategorii danych osobowych np. dotyczące stanu zdrowia, uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie tych danych w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – „zgoda”,
 4. w celu analiz sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenie statystyk i analiz);
 5. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”; dane przetwarzane są w tym celu w przypadku, gdy korzystanie przez Państwa z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 1. danych osobowych dostępnych publicznie takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebook lub Messengerze, treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnionych przez Państwa w trakcie korzystania z produktów i usług firmy Meta Platform Ireland Limited,
 2. danych osobowych, których Państwo dostarczacie odwiedzając Fanpage’a Administratora, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w Państwa profilu oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów, w tym np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań itp.,
 3. innych danych osobowych przekazanych przez Państwa w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem Messenger lub innych usług firmy Meta Platform Ireland Limited w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu zrealizowania prośby o kontakt.
 1. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, zakres przetwarzania tych danych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki jako użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta Platform Ireland Limited określają:
 1. regulamin firmy Meta Platform Ireland Limited dostępny pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
 2. „Zasady dotyczące danych” dostępne pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
 3. obowiązujące przepisy prawa
 4. i są one doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Państwa na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu lub usunięcia konta użytkownika Facebook,
 2. czas do momentu cofnięcia zgody lub usunięcia konta użytkownika Facebook,
 3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez Państwo jako użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta Platform Ireland Limited.
 1. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzystają Państwo używając Facebook, ale także z Państwa zgody oraz z przepisów prawa. Administrator może, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa tych danych, przekazywać Państwa dane osobowe, poza ich przekazaniem osobom upoważnionym przez Administratora, także innym podmiotom, w tym:
 1. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych, usług IT i podmiotom świadczącym usługi doradcze (np. księgowe i prawne),
 2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przy użyciu Messenger lub innych komunikatorów udostępnionych przez Facebook,
 3. kontrahentom, którzy realizują usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Państwa dane osobowe jako dane użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta Platform Ireland Limited, nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkowników działań na Fanpage’a, w tym obserwowania i zaprzestania obserwowania Fanpage’a, polecenia strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub anulowanie polubienia (cel określony w pkt V ppkt 2 lit c) powyżej), Administrator oraz Meta Platform Ireland Limited są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych oraz zakres ich przetwarzania, a także zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników są wskazane:
 1. w tej polityce prywatności,
 2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych” dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 ,
 3. w dokumencie „Zasady ochrony prywatności” dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy ,
 4. w dokumencie „Informacje o statystykach strony” dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .
Odpowiedzialność za powiadomienie Państwa jako użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta Platform Ireland Limited o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie Państwu egzekwowania swoich praw zgodnie z przepisami RODO ponosi Meta Platform Ireland Limited. Informacje o danych, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Z inspektorem danych osobowych firmy Meta Platform Ireland Limited mogą Państwo skontaktować się poprzez formularz  udostępniony pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 .

VI. INSTAGRAM

 1. Globe Travel Services Poland S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem Państwa danych osobowych w przypadku korzystania przez Państwa z produktów i usług oferowanych przez Meta Platform Ireland Limited (do 4 stycznia 2022 r. Facebook Ireland Limited) w ramach serwisu Instagram, i odwiedzania przez Państwa profilu Administratora pod adresem instagram.com/gts_poland (dalej jako ”Profil Administratora”).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe gdy korzystając z produktów i usług firmy Meta Platform Ireland Limited odwiedzają Państwo Profil Administratora, a dane te są przetwarzane:
 1. w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu promowania marki własnej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”,
 2. w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagram lub innych usług oferowanych przez Meta Platform Ireland Limited;
 3. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”; jeżeli przekażecie Państwo informacje należące do szczególnej kategorii danych osobowych np. dotyczące stanu zdrowia, uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie tych danych w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi; podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – „zgoda”,
 4. w celu analiz sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenie statystyk i analiz);
 5. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”; dane przetwarzane są w tym celu w przypadku, gdy korzystanie przez Państwo z Profili Administratora i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 1. danych osobowych dostępnych publicznie takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie, treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnionych przez Państwo w trakcie korzystania z produktów i usług w ramach Instagram,
 2. danych osobowych, których Państwo dostarczacie odwiedzając Profil Administratora, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w Państwa profilu oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów w tym np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań itp.),
 3. innych danych osobowych przekazanych przez Państwo w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem Instagram lub innych usług firmy Meta Platform Ireland Limited w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu zrealizowania prośby o kontakt.
 1. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, zakres przetwarzania tych danych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki jako użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagram określają:
 1. regulamin Instagram dostępny pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870/ ,
 2. „Zasady dotyczące danych na Instagramie” dostępne pod adresem https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect ,
 3. obowiązujące przepisy prawa
 4. i są one doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Państwa na portalu społecznościowym Instagram.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu lub usunięcia konta użytkownika na Instagram,
 2. czas do momentu cofnięcia zgody lub usunięcia konta użytkownika na Instagram,
 3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez Państwa jako użytkownika za pośrednictwem Instagram lub innych usług firmy Meta Platform Ireland Limited.
 1. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych Państwa danych osobowych oraz za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzystają Państwo używając Instagram, ale także z Państwa zgody oraz z przepisów prawa. Administrator może, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa tych danych, przekazywać Państwa dane osobowe, poza ich przekazaniem osobom upoważnionym przez Administratora, także innym podmiotom, w tym:
 1. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przy użyciu Messenger lub innych komunikatorów udostępnionych przez Facebook,
 3. kontrahentom, którzy realizują usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Państwa dane osobowe jako dane użytkownika Instagram, nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkowników działań na Profilu, w tym obserwowania i zaprzestania obserwowania Profilu, polecenia strony w poście lub komentarzu, polubienie Profilu lub anulowanie polubienia (cel określony w pkt VI ppkt 2 lit c) powyżej), Administrator oraz Meta Platform Ireland Limited są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych oraz zakres ich przetwarzania, a także zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników są wskazane:
 1. w tej polityce prywatności,
 2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych” dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0,
 3. w dokumencie „Zasady ochrony prywatności” dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy,
 4. w dokumencie „Informacje o statystykach strony” dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .
Odpowiedzialność za powiadomienie Państwa jako użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta Platform Ireland Limited o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie Państwu egzekwowania swoich praw zgodnie z przepisami RODO ponosi Meta Platform Ireland Limited. Informacje o danych, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione pod adresem   https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Z inspektorem danych osobowych firmy Meta Platform Ireland Limited możecie Państwo skontaktować się poprzez formularz  udostępniony pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

VII. AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH

 1. Korzystanie przez Państwa z Serwisu Internetowego jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, które są zapisywane w sposób automatyczny w dzienniku zdarzeń. Dostęp do dziennika zdarzeń mają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem Internetowym. W dzienniku zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkownika Serwisu Internetowego, a w szczególności:
 1. adres IP,
 2. data i czas odwiedzin Serwisu,
 3. rodzaj i nazwa urządzenia,
 4. informacje dotyczące użytej przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym,
 1. Dane zapisywane w dzienniku zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 1. Dane dotyczące sesji użytkownika w Serwisie Internetowym te są wykorzystywane w celu:
 1. diagnozowania problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu Internetowego,
 2. analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w zarządzaniu Serwisem Internetowym
 3. Wykonywania statystyk.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – „prawnie uzasadniony interes”.
 1. Serwis Internetowy wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, do których odnosi się Polityka Cookies.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie gts-poland.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail do użytkowników posiadających aktywne konto.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego gts-poland.pl.
 3. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym do serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram, usługodawców, partnerów handlowych i innych podmiot współpracujących z Administratorem. Administrator rekomenduje, aby po przejściu na inne strony zapoznali się Państwo z obowiązującą na nich polityką prywatności.
Scroll to Top