Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Globe Travel Services Poland S.A. w ramach serwisu internetowego www.gts-poland.pl

§1
Definicje
  1. Organizator – Globe Travel Services Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3, lok.U6, 00-132 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524833, posiadająca numer REGON: 147440742, NIP: 5213679544, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł pokrytym w całości.
  2. Serwis – serwis internetowy pod adresem gts-poland.pl, którego właścicielem, administratorem i operatorem jest Organizator. W ramach Serwisu Organizator świadczy na rzecz Użytkowników Imprezy turystyczne i Usługi turystyczne na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem Umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z definicją art. 221 Kodeksu Cywilnego;
  4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich, w tym Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
  6. Punkt sprzedaży – ruchome lub stałe miejsce prowadzenia sprzedaży usług turystycznych organizowanych przez Organizatora, w tym także miejsce prowadzenia sprzedaży usług turystycznych Organizatora przez Agenta, jak również strony internetowe sprzedaży lub podobne punkty sprzedaży online, z uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe strony sprzedaży lub punkty sprzedaży online przedstawione są podróżnym jako jeden punkt obsługi, w tym obsługa dostępna telefonicznie;
  7. Usługa turystyczna – dostępna w Serwisie usługa turystyczna będąca przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Organizatorem;
  8. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika składane w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem;
  9. Umowa – umowa o usługę turystyczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (tj. w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
  11. Subskrypcja Newsletter – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana albo zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu, polegająca na subskrybowaniu i otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Organizatora, dotyczących Usług oferowanych w Serwisie;
  12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
  13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1);
  14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
  15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);
§2
Postanowienia wstępne
 1. Serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym gts-poland.pl, prowadzony jest przez Globe Travel Services Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3, lok.U6, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524833, posiadającą numer REGON: 147440742, NIP: 5213679544, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł pokrytym w całości.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej Organizatora, dokonania rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oraz korzystania z usług przeznaczonych dla Użytkowników.
 3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Serwisie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
§3
Kontakt z Organizatorem
 1. Adres siedziby Organizatora: ul. Grzybowska 3, lok.U6, 00-132 Warszawa.
 2. Adres e-mail Organizatora: biuro@gts-poland.pl.
 3. Numer telefonu Organizatora: +48224612830
 4. Numer rachunku bankowego Organizatora: PL86 1750 0009 0000 0000 2679 4797
 5. Użytkownik może porozumiewać się z Organizatorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Organizatorem w godzinach: 9-17 od poniedziałku do piątku w dni robocze.
§4
Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania ofert, dokonania wstępnej Rezerwacji oraz nabycia usług turystycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne, są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługą javascript i java opcjonalnie: Chrome, Firefox, Edge Chrominum, Safari w aktualnych wersjach;
 2. rozdzielczość 1024×768 lub wyższa;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 4. włączona obsługa plików cookies;
 5. zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.
§5
Informacje ogólne
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu i przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu tj. np. o możliwości przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, ani też nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, które to działania stanowią naruszenie postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 3. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały i treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym co wynika wprost z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
 • podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu;
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Organizatora za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Organizatora;
 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Organizatora;
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§6
Subskrypcja Newsletter oraz oferty specjalne
 1. Organizator umożliwia w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu) zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Subskrypcji Newsletter polegającej na subskrybowaniu i otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail informacji pochodzących od Organizatora, dotyczących Usług oferowanych w Serwisie, w tym ofert specjalnych.
 2. Subskrypcja Newsletter jest usługą świadczoną nieodpłatnie.
 3. Subskrypcja Newsletter jest usługą o charakterze ciągłym i bezterminowym.
 4. Podając swój adres e-mail Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podane przez Użytkownika konto e-mail lub inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta mailowego podanego przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem przycisku rezygnacji z Subskrypcji Newsletter umieszczonego w przesyłanym przez Organizatora Newsletterze. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 6. Organizator może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 7. Organizator może udzielić Użytkownikowi rabatu z tytułu Subskrypcji Newsletter. Rabat nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i zniżkami oferowanymi przez Organizatora w ramach Serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Subskrypcji Newsletter zastosowanie mają postanowienia dotyczące prawa do zgłoszenia reklamacji o którym mowa w § 10.
§7
Reklamacja
 1. Przepisy tego paragrafu znajdują zastosowanie jeśli Regulamin albo dodatkowe regulaminy Organizatora, warunki, zasady i inne regulacje wydane przez Organizatora nie określają innych, szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację jeżeli usługi oferowane w Serwisie i regulowane Regulaminem nie są realizowane albo są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zgłasza Organizatorowi pisemnie na adres korespondencji: Globe Travel Services Poland S.A. ul. Grzybowska 3, lok. U6, 00-132 Warszawa.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamację tj. jego imię nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a także powinna wskazywać nieprawidłowości w działaniu Serwisu, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 6. Reklamacja podlega ocenie co do prawidłowości jej złożenia, przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności przez pracownika lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 7. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wystąpiły z winy Użytkownika.
§8
Prawa autorskie
 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie należą do Organizatora.
 2. Użytkownicy mają prawo do korzystanie z zawartości Serwisu wyłącznie w celach prywatnych, w tym mają prawo do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz do drukowania wybranej zawartości.
§9
RODO
 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies, do których Użytkownicy mogą uzyskać dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Serwisie
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Organizator.
§10
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o imprezach turystycznych, RODO.

 

Scroll to Top